• Σύνδεση

Όροι Διαγωνισμού ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας!
Ο νικητής του διαγωνισμού είναι: 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ


Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον νικητή για την παραλαβή του δώρου του.


Όροι Συμμετοχής:

1. Η Εταιρεία Forthnet Media A.E. (στο εξής «Διοργανώτρια») θα διεξάγει από την 12/12/19 τον διαγωνισμό: «Διαγωνισμός: Δωροεπιταγή από μπουτίκ της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης» (στο εξής: «ο Διαγωνισμός»)

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου της που διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι των εταιριών Forthnet Α.Ε. και Forthnet Media A.E., καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, οι υπάλληλοι όλων των Καταστημάτων Nova ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν ως "shop in a shop" ανά την Ελλάδα, καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς τους. Επίσης εξαιρούνται από την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ Α.E. Όμιλος Επικοινωνίας & Παροχής Υπηρεσιών καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς τους.

3. Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό
“Διαγωνισμός: Δωροεπιταγή από μπουτίκ της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης ” θα πρέπει ο συμμετέχων να καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία του (ονομ/μο, τηλ. κινητό/τηλ. σταθερό, e-mail) στα αντίστοιχα πεδία του κουπονιού. Μέσω της συμπλήρωσης του κουπονιού ο καταναλωτής μπαίνει σε κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή που θα κερδίσει 1 δωροεπιταγή αξίας 100€ από την μπουτίκ του Αστέρα Τρίπολης.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα μίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή, θα πρέπει να ο εκάστοτε υποψήφιος να συμπληρώνει σωστά και υπεύθυνα τα προσωπικά του στοιχεία στα σχετικά πεδία, που του υποδεικνύονται από τη Διοργανώτρια στο σχετικό κουπόνι.
Η κλήρωση ανάμεσα στις έγκαιρες και έγκυρες συμμετοχές για τους νικητές θα διεξαχθεί την 17/12/19 στα γραφεία της Forthnet Media A.E., προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα και ώρα 14:00 ενώπιον νομικού συμβούλου της Διοργανώτριας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτόματης ανάδειξης των νικητών (http://www.randomresult.com/num.php). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. Η κλήρωση, θα αναδείξει 1 (ένα) νικητή/τυχερό, ο οποίος θα κερδίσει 1 δωροεπιταγή αξίας 100€ από την μπουτίκ του Αστέρα Τρίπολης.
Εκτός του 1 νικητή, θα ανακηρυχθούν και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές (επιλαχόντες), οι οποίοι θα ειδοποιηθούν, σε περίπτωση που στο πρόσωπο των αρχικών νικητών συντρέξει έστω μία από τις προϋποθέσεις του όρου 9 κατωτέρω.

7. Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα Novaguide.gr στο www.novaguide.gr/diagwnismosasteras την 18/12/2019. Μετά την ανακοίνωση των νικητών και εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διοργανώτριας επικοινωνία με τους νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλωθεί από τους υποψηφίους, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Κατά την επικοινωνία και παράδοση του δώρου, θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και επίδειξη Α.Δ.Τ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του και της πλήρωσης των όρων συμμετοχής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έχει συμμετάσχει στην κλήρωση κατά παράβαση των όρων της παρούσας, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη την συμμετοχή του και να αναζητήσει κάθε δοθείσα παροχή χωρίς να αποκλείονται τυχόν άλλες εκ του νόμου αξιώσεις της.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παροχές που αναφέρονται στον όρο 6. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέμα σχετικά με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

9. Αν ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο έως την 23/12/2019 ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση, το δώρο θα δοθεί στον αναπληρωτή νικητή (επιλαχόντα) που αναδείχθηκε σύμφωνα με τον όρο 6 των παρόντων όρων.

10. Το δώρο είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού ή αλλαγής ή κατάργησης του δώρου του Διαγωνισμού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεμοι, επιτάξεις, φωτιές, σεισμοί, απεργίες κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας ή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες marketing. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης από την Διοργανώτρια ή ‘άλλη συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία για νέες προωθητικές ενέργειες ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (SMS) στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια (προέκταση οδού Μάνης, περιοχή Κάντζα του δήμου Παλλήνης Αττικής, 153 51, Τηλ: 13831 με αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο).

13. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιόφωνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα του νικητή και του επιλαχόντος, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο νικητής και ο επιλαχών δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, τους οποίους κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγμή που λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό, και συνεπάγεται την παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Οι όροι συμμετοχής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στον διαδικτυακό τόπο novaguide.gr/diagwnismosasteras


15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.