• Σύνδεση

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι Συµµετοχής:

1. Η Εταιρεία Forthnet Media A.E. (στο εξής «∆ιοργανώτρια») θα διεξάγει από την 13η Μαΐου 2016 µέχρι και την 30η Μαΐου 2016 τον διαγωνισµό: Κέρδισε 2ήµερο στο Λονδίνο «Με το σπαθί σου» !
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι όσοι διαµένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Εξαιρούνται από την συµµετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και των συνδεµένων µε αυτή εταιρειών, όλων των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FORTHNET ανά την Ελλάδα, της αλυσίδας Παπασωτηρίου, όλων των ανά την Ελλάδα καταστηµάτων Forthnet που λειτουργούν ως "Shop in a shop" ανά την Ελλάδα, καθώς και οι α' και β' βαθµού συγγενείς τους. Επίσης εξαιρούνται από τη συµµετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι εργαζόµενοι της εταιρείας Lowe Athens καθώς και οι α' και β' βαθµού συγγενείς τους.
3. Ο υποψήφιος, προκειµένου να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό θα πρέπει: α) να συµπληρώσει όλα τα στοιχεία της φόρµας συµµετοχής [ονοµατεπώνυµο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και αριθµό τηλεφώνου] η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://www.novaguide.gr/SfirilatontasStiFotia και β) να πατήσει το πεδίο ∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ µε το οποίο αυτοµάτως συναινεί και αποδέχεται τους παρόντες Όρους του ∆ιαγωνισµού και αποκτά δικαίωµα συµµετοχής σε αυτόν.
O ∆ιαγωνισµός θα διαρκέσει από την 13η Μαΐου 2016 µέχρι και την 30η Μαΐου 2016 και ώρα 16:00 (στο εξής: η ∆ιάρκεια).
4. Κάθε ενδιαφερόµενος θα έχει το δικαίωµα µίας συµµετοχής.
5. Η κλήρωση ανάµεσα στις έγκαιρες και έγκυρες συµµετοχές για τους νικητές θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου 2016, στα γραφεία της Forthnet Media AE, προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα και ώρα 13:00 ενώπιον νοµικού συµβούλου της ∆ιοργανώτριας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, µε νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στα Social Media αυτής.
6. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή/τυχερό ο οποίος θα κερδίσει 1 ταξίδι, για δύο (2) άτοµα, στο Λονδίνο. To δώρο περιλαµβάνει: αεροπορικά εισιτήρια (economy class) µετ’ επιστροφής για δύο (2) άτοµα (Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα), µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο του Λονδίνου, δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων (4*) µε πρωινό στο Λονδίνο (standard δίκλινο δωµάτιο), δωρεάν είσοδο στον Πύργο του Λονδίνου, επίσκεψη σε αυθεντικό εργαστήριο κατεργασίας µετάλλου, µεταφορές από και προς το σιδηρουργείο, µεσαιωνικό δείπνο και 500 λίρες (µετρητά). Το ταξίδι µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως τις 15 Νοεµβρίου 2016, αναλόγως της διαθεσιµότητας αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείου, για τα οποία η ∆ιοργανώτρια δεν ευθύνεται. Οι ηµεροµηνίες ταξιδίου δεν δύνανται να συµπίπτουν µε τραπεζική ή άλλη τοπική αργία.
Ο νικητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να ολοκληρώσει τις κρατήσεις του το αργότερο τέσσερις (4) εβδοµάδες (28 ηµέρες) πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία ταξιδίου, σε συνεργασία µε το ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει αναλάβει την υλοποίηση του δώρου (PROTRAVEL – www.protraveluk.co.uk) και που θα του υποδειχθεί από την ∆ιοργανώτρια (ή/και την εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της λήψεως του δώρου). Σε περίπτωση ακύρωσης, ο νικητής ή/και ο συνοδός του δεν θα έχουν αξίωση αποζηµίωσης ή αντικατάστασης του δώρου. Τυχόν άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του ταξιδίου αλλά δεν αφορούν τον παρόντα ∆ιαγωνισµό και δεν ρυθµίζονται από τους παρόντες όρους, θα διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις ταξιδίων του ταξιδιωτικού πρακτορείου που έχει αναλάβει την εκτέλεση, οι οποίοι επισυνάπτονται, ως Παράρτηµα, στους παρόντες Όρους και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα τους. Εκτός του νικητή, θα ανακηρυχθεί και ένας (1) αναπληρωµατικός νικητής αυτού (επιλαχών), ο οποίος θα ειδοποιηθεί, σε περίπτωση που στο πρόσωπο του πρώτου νικητή συντρέξει έστω µία από τις προϋποθέσεις του όρου 9 κατωτέρω.
7. Τα ονόµατα του νικητή και του επιλαχόντος θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.novaguide.gr/SfirilatontasStiFotia στις 31 Μαΐου 2016.
Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας (31 Μαΐου 2016), θα επιχειρείται από εντεταλµένους προς τούτο συνεργάτες της ∆ιοργανώτριας επικοινωνία µε τον νικητή είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση είτε στο τηλέφωνο, τα οποία ο ίδιος δήλωσε κατά την συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό, µε σκοπό την ενηµέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Κατά την επικοινωνία και
παράδοση του δώρου, θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, πλήρης διεύθυνση, επίδειξη Α.∆.Τ. κ.λπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έχει συµµετάσχει στην κλήρωση κατά παράβαση των όρων της παρούσας, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει άκυρη την συµµετοχή του και να αναζητήσει κάθε δοθείσα παροχή χωρίς να αποκλείονται τυχόν άλλες εκ του νόµου αξιώσεις της.
8. Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας, περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στις παροχές που αναφέρονται στον όρο 6 υπό την επιφύλαξη απουσίας αντιρρήσεων, ενστάσεων ή αρνήσεως της εταιρείας Α+E Networks, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της λήψεως του δώρου. Επιπλέον, η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέµα σχετικά µε την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, οι νικητές και οι συνοδοί τους οφείλουν να διασφαλίζουν οι ίδιοι την ύπαρξη έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων και να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
9. Αν κάποιος από τους τυχερούς αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο έως την 3η Ιουνίου 2016 ή αν η συµµετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής του στην κλήρωση, το δώρο θα δοθεί στον αναπληρωτή νικητή (επιλαχόντα) που αναδείχθηκε σύµφωνα µε τον όρο 6 των παρόντων όρων.
10. Το δώρο είναι απολύτως συγκεκριµένο και προσωπικό, ανεπίδεκτο µεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλο. 
11. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης ή συντόµευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισµού ή αλλαγής ή κατάργησης του δώρου του ∆ιαγωνισµού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεµοι, επιτάξεις, φωτιές, σεισµοί, απεργίες κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο (ενδεικτικά αναφέρεται η άρνηση συνεργασίας της εταιρείας Α+Ε Networks η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση
της λήψεως του δώρου). Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που οφείλονται σε αµέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους ενδιαφερόµενους για οποιαδήποτε αλλαγή. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συµµετοχές µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να µην συµµετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, µεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συµµετοχή τους εν γένει αντίκειται µε οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νοµοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συµµετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα της ∆ιοργανώτριας ή τρίτων, φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιµα, κ.λπ.
12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συµµετέχοντα για καταχώρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται µε αυτά από τη ∆ιοργανώτρια για το σκοπό του παρόντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενηµέρωσης από την ∆ιοργανώτρια για νέες προωθητικές ενέργειες ή άλλους διαφηµιστικούς σκοπούς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή σύντοµου ηλεκτρονικού µηνύµατος (SMS) στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συµµετοχή τους. Κάθε συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδοµένων από το ως άνω αρχείο µετά τη λήξη του παρόντος διαγωνισµού επικοινωνώντας µε τη ∆ιοργανώτρια (προέκταση οδού Μάνης, περιοχή Κάντζα του δήµου Παλλήνης Αττικής, 153 51, Τηλ: 18345 µε αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο). 
13. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη ∆ιοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µέσω ραδιόφωνου, καθώς και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η ∆ιοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να χρησιµοποιεί και δηµοσιεύει για
διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα του νικητή και του επιλαχόντος, φωτογραφίες, φιλµ και βίντεο και ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την πραγµατοποίηση των δώρων για διαφηµιστικούς σκοπούς, η δε συµµετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων
πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς. Ο νικητής και ο επιλαχών δεν δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση κατά της ∆ιοργανώτριας λόγω της χρήσης αυτών για διαφηµιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεµφερείς σκοπούς.
14. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συµµετοχής, τους οποίους κάθε συµµετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγµή που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ∆ιοργανώτριας. Οι όροι συµµετοχής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στον διαδικτυακό τόπο http://www.novaguide.gr/SfirilatontasStiFotia 
15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά µε το διαγωνισµό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

PROTRAVEL – FULL TERMS AND CONDITIONS

1. The quotation and concepts featured in this document are the property of Protravel. If used in any form without payment as detailed or without Protravel’s prior consent, then full payment will be due on immediate terms based on volume per item.
2. Images used are for illustration purposes only.
3. All prices include our dedicated Prize Winner Liaison and Management Service.
4. Prices cover dates to the end February 2017 but are subject to change until confirmation of order.
5. Travel is not permitted over Christmas, New Year, Easter, Bank Holidays, and special local events. Any other exclusion dates specified if applicable.
6. All dates subject to availability at the time of booking.
7. Protravel accept no responsibility for hotels / packages / activities / airlines etc. being withdrawn or amended. In the event of this, Protravel will endeavour to offer a suitable alternative of equal standard.
8. Where applicable, prices are based on two people sharing a standard.
9. Flights are in economy class unless otherwise stated.
10. The prize is not transferable or exchangeable, cannot be redeemed as cash and cannot be used in conjunction with any other special offer. There is no cash alternative or refund for unused portions of the prize.
11. In the event of cancellation the prizewinner or any other travellers will not be entitled to claim any refund or replacement prize.
12. Bookings are subject to the terms and conditions of Protravel’s suppliers, a copy of these is available to the winner upon request.
13. Winners are responsible for their own visas, passports and meeting entry requirements.
14. Minimum age is 18 years.
15. All prices are subject to VAT.
16. All bookings must be made at least 4 weeks (28 days) in advance of travelling.
17. Any amendments made by the prizewinner after the booking is confirmed will be subject to administration charges. Some amendments may not be possible.
18. Transport between home and the airport OR destination is the responsibility of the prizewinner.
19. Bookings must be made through Protravel, P&MM Ltd, Avalon House, Breckland, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LD (ABTA number: G0642)
20. Height, weight, age and/or health restrictions may apply to some activities.
21. Some activities are seasonal or may only operate on certain dates; in the event of activities not being available a suitable alternative will be offered.
22.All necessary vaccinations are the responsibility of the prizewinner.
23. Some prize options and/or destinations may be subject to either a departure tax, arrival tax, city tax or security deposit.
24. All other costs and expenses in taking up the prize not set out in the stated prize description will be at the winners expense, these include but are not limited to transfers to the UK airport, meals, drinks, visas and gratuities.
25. Should you wish to add additionals to your prize (ie extra nights, additional passengers) then you may do so at an extra cost. Protravel will advise this cost prior to booking; Protravel will not enter into any discussions about cost comparison or rates sourced elsewhere.
26. It is the winners responsibility to advise Protravel of any circumstances that may prevent them from participating in any element of the prize, including but not limited to dietary requirements, medical conditions or personal circumstance.
27. Meals may have a specified maximum spend attached to them, winners will be notified of this prior to travel.
28. All prizes will be subject to further specific prizewinner terms and conditions that will be sent to the winner in their congratulations pack.
29. Please note that Protravel is not responsible for seeking permission for the use of any brand / celebrity / hotel name or high profile sporting, fashion, entertainment and music events prizes which we may suggest as concepts. The responsibility lies with our clients to appreciate that sponsors may already be in place for such events and that they may not be able to directly “pass off” their brand alongside another for promotional purposes or use such events as prizes for promotions in the public domain. In this instance Protravel may be able to offer advice but suggest that you consult your legal department over any potential conflict of brand interests.
  
PROTRAVEL 
Avalon House, Breckland,Linford Wood, Milton Keynes MK14 6LD
T: 01908 303544 F: 0845 601 8935 E: talktous@protraveluk.co.uk
www.protraveluk.co.uk